Regulamin sklepu

Poniższy regulamin powstał na potrzeby funkcjonowania sklepu internetowego akcesoriadorowerow.pl, w którym zostały zawarte informacje dotyczące sposobu złożenia zamówienia, zawarcia umowy sprzedaży, formach dostawy i metodach płatności dostępnych w sklepie. Znajdą w nim Państwo również informacje dotyczące procedury odstąpienia do umowy oraz postępowania reklamacyjnego.

Właścicielem sklepu jest firma RedFocus & Consulting Rafał Gromelski, ul. Sarmacka 19/lok E, 02-972 Warszawa, NIP: 8411483949.

Bezpośredni kontakt pod adresem email: zamowienia@akcesoriadorowerow.pl lub pod numerem telefonu: 512 720 300

 

I. Definicje

 • Sprzedawca, Administrator danych – RedFocus & Consulting Rafał Gromelski zwany dalej RedFocus, z siedzibą w Warszawie, ul. Sarmacka 19/lok E, 02-972 Warszawa, zarejestrowany po numerem NIP: 8411483949, Regon: , nr tel.: 512 720 300, adres e-mail: zamowienia@akcesoriadorowerow.pl
 • Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.akcesoriadorowerow.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia.
 • Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).
 • Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu Cywilnego).
 • Regulamin – niniejszy Regulamin.
 • Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.
 • Klient może kontaktować się ze Sprzedającym w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: zamowienia@akcesoriadorowerow.pl, telefonicznie – dzwoniąc na numer: 512 720 300.

II. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 • Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla kupujących do składania ofert.
 • Zamówienie zostaje złożone przez kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego za określoną tam cenę. Do złożenia zamówienia konieczne jest kliknięcie przycisku oznaczonego „Kupuję i płacę”.
 • Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sklep Internetowy.
 • Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia w potwierdzającej wiadomości e-mail. Z tą chwilą następuje zawarcie umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem pkt. VII.
 • Czynności techniczne związane ze złożeniem zamówienia w tym wybór towaru, umieszczenie go w koszyku, wskazanie sposobu zapłaty, korygowanie błędów w zamówieniu, itp. zostały określone na stronie internetowej akcesoriadorowerow.pl.

III. ZMIANA I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 • Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu do chwili wystawienia przez Sklep Internetowy paragonu lub faktury. Dokonanie zmian jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny pod numerem 512 720 300 lub wysłanie emaila na adres zamowienia@akcesoriadorowerow.pl
 • Informacja o dostępności towaru jest wyświetlana przy każdym produkcie. Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania Kupującemu towarów określonych w zamówieniu. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.
 • Wszystkie terminy realizacji zamówienia liczone są w dniach roboczych i nie obejmują terminu dostarczenia przesyłki Kupującemu przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.
 • Sprzedający dostarczy Kupującemu przedmiot sprzedaży niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

IV. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 • Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 • Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 • Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
  • wiadomością e-mail, na adres zamowienia@akcesoriadorowerow.pl
  • w formie pisemnej, na adres RedFocus ul, Sarmacka 19/lok E, 02-972 Warszawa
 • Oświadczenie o odstąpieniu winno w szczególności zawierać numer zamówienia, datę jego złożenia, datę odbioru towaru, wskazanie formy zwrotu uiszczonej ceny. Wzór oświadczenia, w postaci formularza reklamacji/zwrotu został umieszczony na witrynie Sklepu Internetowego.
 • Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
 • Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
  • dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz
  • bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
  • kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
 • Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 • W czasie do 10 dni od zakupu umożliwiamy wymianę towaru na inny z naszej oferty. Wymianie nie podlegają kamery rowerowe i urządzenia GPS oraz produkty sprowadzone na specjalne zamówienie.

V. SPOSOBY ZAPŁATY, CENY

 • Kupujący może wybrać następujące formy płatności:
  • przy odbiorze:
   • pobranie – kurier firmy kurierskiej  przynosząc przesyłkę pobiera kwotę w takiej wysokości, jaka była zatwierdzona przy składaniu zamówienia lub mniejszej, jeśli przesyłka nie zawiera wszystkich zamawianych produktów, a została wysłana na prośbę kupującego.
  • płatność z góry:
   • kartą kredytową bezpośrednio na stronie internetowej:
   •  VISA,
   •  MasterCard.:
   • poprzez wpłaty na rachunki bankowe udostępnione poprzez serwis Przelewy24.

 

VI. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

 • Zamówiony towar jest dostarczany Kupującemu w wybrany przez Niego sposób: przesyłką kurierską, priorytetową przesyłką pocztową lub za pośrednictwem paczkomatów Inpost.
 • Kupujący winien zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona.
 • W razie uszkodzenia lub zniszczenia przesyłki podczas transportu, należy w obecności pracownika Poczty Polskiej lub kuriera sporządzić protokół szkody, zawierający datę i godzinę doręczenia przesyłki, imiona i nazwiska osób sprawdzających zawartość przesyłki, jej zawartość i stan w jakim dotarła. Protokół ten należy przesłać, bez zbędnej zwłoki, do Sklepu Internetowego.
 • informacja o koszcie  przesyłki jest zawarta przy składaniu zamówienia. Zamówienia opłacone z góry  wysyłane firmą kurierską na koszt Sklepu Internetowego.
 • Aktualne ceny przesyłek podane są na stronie www.akcesoriadorowerow.pl. W przypadku przesyłek o wadze przekraczającej 30 kg koszt wysyłki uzgadniany jest indywidualnie.
 • Sposób przesyłki oraz jej koszty nie wiążą kupującego, mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

VII. POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY SPRZEDAŻY

 • W trakcie realizacji zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomości e-mail z informacją o zmianie statusu zamówienia.
 • Dokument sprzedaży Kupujący otrzymuje w formie elektronicznej. Jest on również udostępniany Kupującemu do wydruku w koncie Klienta jak i wiadomości e-mail, o której mowa w § VIII ust. 2 Regulaminu. Na życzenie Klienta dokument sprzedaży zostanie przesłany za pośrednictwem poczty. W tym celu prosimy o informację na adres zamowienia@akcesoriadorowerow.pl. W przypadku braku adresu e-mail w zamówieniu, dokument sprzedaży zostanie wysłany pocztą.
 • Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16.12.2016 (Dz.U. z 2016r, poz. 2177) przedsiębiorca, który prowadzi sprzedaż tylko drogą wysyłkową, nie jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej. Dlatego też firma RedFocus nie wystawia paragonów a każda firma lub osoba fizyczna otrzymuje jako dowód zakupu fakturę VAT, która jednocześnie stanowi podstawy reklamacji. Faktury są wystawiane przesyłane drogą elektroniczną.Twoje dane osobowe będą użyte do przetworzenia twojego zamówienia, obsługi twojej wizyty na naszej stronie oraz dla innych celów o których mówi nasza [privacy_policy].

VIII. PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI

 • Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 Kodeksu cywilnego.
 • Reklamacja winna być złożona na piśmie lub z wykorzystaniem odpowiedniej funkcjonalności witryny Sklepu Internetowego.
 • Przed wysłaniem towaru kupujący powinien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta, w celu ustalenia terminu wezwania kuriera po odbiór przesyłki.
 • Reklamowany towar wysyłany jest od reklamującego za pośrednictwem kuriera współpracującego ze sklepem i na koszt sklepu akcesoriadorowerow.p;
 • Sklep Internetowy nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 • Złożona reklamacja powinna zawierać kserokopię dowodu zakupu, wypełniony formularz reklamacji/zwrotu. Jeżeli kupujący zamierza skorzystać z uprawnień gwarancyjnych do reklamacji powinna zostać załączona karta gwarancyjna (o ile została dołączona do produktu). Zastosowanie się do powyższych wymogów nie jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji, jednakże pozwoli na jej sprawniejsze rozpatrzenie.
 • Reklamowany towar powinien zostać przesłany w oryginalnym opakowaniu umożliwiającym bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
 • Reklamowany towar powinien posiadać pełne, oryginalne wyposażenie.
 • Do reklamowanego towaru powinien zostać dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje; opis taki winien być jak najbardziej dokładny. Opisu tego można i należy również dokonać podczas składania reklamacji z wykorzystaniem odpowiedniej funkcjonalności witryny Sklepu Internetowego.
 • Brak wyraźnego, pisemnego zastrzeżenia przez kupującego, że korzysta on z uprawnień z tytułu rękojmi oznacza, że kupujący korzysta z uprawnień z tytułu gwarancji udzielonej przez producenta lub dystrybutora.
 • Sklep Internetowy poinformuje kupującego, o uwzględnieniu, względnie odrzuceniu reklamacji w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki reklamacyjnej.
 • Reklamowany towar jest odsyłany Kupującemu w terminie 7 dni od rozpatrzenia reklamacji.

X. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 • Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do złożenia i realizacji Zamówienia.
 • Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych przede wszystkim w celu realizacji i obsługi Zamówienia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”). Przetwarzanie danych w jakimkolwiek innym celu możliwe jest jedynie za wyraźną zgodą Kupującego.
 • Kupujący ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje mu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane Kupującego będą przetwarzane przez okres związany z realizacją i obsługą Zamówienia, wypełnieniem obowiązku podatkowego, a także do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń.
 • Odbiorcami danych Kupującego mogą być podmioty realizujące na zlecenie Sprzedającego zamówienie i zajmujące się jego obsługą: firmy wysyłkowe, firmy księgowe, dostawcy towarów, serwisy montażowe rowerów, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy obsługujące płatności, banki, firmy windykacyjne, firmy świadczące usługi marketingowe, dostawcy usług magazynowych, dostawcy usług telekomunikacyjnych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.
 • Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.

XI. WARUNKI TECHNICZNE

 • W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:
  • Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
  • Włączoną obsługę Java Script.
  • Aktywny adres e-mail.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.03.2019 r.
 • Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
 • Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim.
 • Spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Klient będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.
 • Regulamin niniejszy jest udostępniony kupującym nieodpłatnie za pośrednictwem witryny www.akcesoriadorowerow.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 • Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

I. DEFINICJE

 • Usługodawca – RedFocus & Consulting Rafał Gromelski z siedzibą w Warszawie, ul. Sarmacka 19/lok E, 02-972 Warszawa NIP: 8411483949, Regon: 146269097, nr tel.: 512 720 300, adres e-mail: zamowienia@akcesoriadorowerow.pl
 • Usługi świadczone drogą elektroniczną – usługi świadczone bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, to udostępnienie:
  • treści strony internetowej znajdującej się pod adresem www.akcsoriadorowerow.pl
  • usługi „Konto klienta”,
  • usługi „Formularz kontaktowy”,
  • usługi „Dodawanie opinii o zakupionych produktach”.
 • Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 • Adres elektroniczny: zamowienia@akcesoriadorowerow.pl.
 • Sklep internetowy – sklep dostępny w ramach witryny www.akcesoriadorowerow.pl

II. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 • Konto klienta.
  Na stronach serwisu www.akcesoriadorowerow.pl Użytkownik ma możliwość rejestracji Konta klienta. Rejestracja konta nie jest konieczna dla dokonania zakupów, ale umożliwia Użytkownikowi korzystanie z dodatkowych funkcjonalności ułatwiających dokonywanie zakupów. Na funkcjonalność Konta klienta składa się:

  • śledzenie stanu realizacji zamówienia,
  • dostęp do historii zamówień danego Użytkownika,
  • dostęp do faktur,
  • możliwość zapisania się do newslettera.

  W celu rejestracji Konta klienta Użytkownik zobowiązany jest podać aktywny adres e-mail.
  Użytkownik może podać również dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu. Podanie tych danych osobowych nie jest obligatoryjne, jednak ułatwia i przyspiesza zakupy w Sklepie internetowym.
  Użytkownik w każdym czasie może usunąć Konto klienta. W celu usunięcia Konta klienta należy wysłać wiadomość z adresu e-mail do niego przypisanego, na Adres elektroniczny, z żądaniem usunięcia konta. Po otrzymaniu wiadomości e-mail z żądaniem usunięcia Konta klienta, zostanie ono usunięte niezwłocznie, nie wcześniej jednak niż po realizacji aktywnych zamówień złożonych przez Użytkownika w Sklepie internetowym.

 • Formularz kontaktowy.
  Formularz kontaktowy dostępny jest między innymi poprzez aktywację linku znajdującego się pod adresem www.akcesoriadorowrow.pl/kontak. Umożliwia on kontakt z Usługodawcą poprzez wybranie jednej z form: kontaktu zwrotnego za pomocą połączenia telefonicznego lub wiadomości e-mail.
  Do skorzystania z formularza kontaktowego konieczne jest podanie imienia, nazwiska adresu e-mail i numeru telefonu.
 • Dodawanie opinii o zakupionych produktach.
  Użytkownik, który zakupił produkty w Sklepie internetowym może uzupełnić formularz opinii o produkcie zawierający jego ocenę. Link prowadzący do formularza jest wysyłany na adres podany podczas składania zamówienia. Do uzupełnienia formularza wymagane jest wskazanie autora opinii. Autor może zostać określony w dowolny sposób, tj. Użytkownik może wskazać swoje imię, nazwisko lub pseudonim.
 • Udostępnienie strony WWW.
  Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na umożliwieniu wyświetlania zawartości strony www.akcesoriadorowerow.pl oraz wszystkich podstron znajdujących się w ramach tego adresu internetowego.

III. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 • Udostępnienie strony WWW – umowa zostaje zawarta z chwilą wyświetlenia zawartości strony internetowej, a rozwiązana z chwilą zaprzestania jej wyświetlania przez Użytkownika.
 • Formularz kontaktowy – umowa zostaje zawarta w momencie wypełnienia wszystkich pól formularza i jego przesłaniu. Przesłanie formularza wymaga akceptacji niniejszego regulaminu. Umowa wygasa po zakończeniu kontaktu zwrotnego przez pracownika Usługodawcy.
 • Dodawanie opinii o zakupionych produktach – umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania uzupełnionego formularza Usługodawcy. Do przesłania formularza wymaga akceptacji niniejszego regulaminu. Umowa wygasa z chwilą zamieszczenia przez Usługodawcę w ramach odpowiedniej podstrony internetowej www.akcesoriadorowerow.pl opinii o zakupionym produkcie.
 • Konto klienta – umowa zostaje zawarta z chwilą założenia Konta klienta. Założenie Klienta wymaga akceptacji niniejszego regulaminu. Umowa rozwiązuje się z chwilą usunięcia Konta klienta na żądanie Użytkownika.

IV. INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Korzystanie przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną możliwe jest pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • Posiadanie oprogramowania:
   • Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies,
   • Mozilla Firefox w wersji 45 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Java, JavaScript i cookies,
   • Chrome w wersji 49 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Java, JavaScript i cookies.
  • Posiadanie ekranu o minimalnej szerokości 320 pikseli.
  • Urządzenie, z którego korzysta Użytkownik musi posiadać dostęp do Internetu.
  • W przypadku usług wyraźnie wymienionych Użytkownik musi posiadać aktywne konto poczty e-mail lub konto na portalach Facebook lub Google+.
 • Usługodawca dokłada staranności, aby zabezpieczyć dane osobowe Użytkowników przed ich pozyskaniem przez osoby trzecie oraz ich nieuprawnioną modyfikacją. Połączenia, w trakcie których przesyłane są dane osobowe Użytkownika szyfrowane są protokołem SSL. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane w pamięci serwerów Usługodawcy w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich.
 • Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu realizacji transakcji oraz procesu wysyłki i nie są udostępniane podmiotom trzecim, oprócz przypadków wyraźnie wskazanych w niniejszym regulaminie.
 • Dane osobowe w postaci danych adresowych są udostępniane firmie dokonującej doręczeń towarów zakupionych w sklepie.
 • Dane służące do realizacji płatności elektronicznej zostaną przekazane firmie płatniczej zajmującej się realizacją płatności z wykorzystaniem kart kredytowych lub płatniczych.

V. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 • Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści:
  • Powodujących zakłócenie pracy systemu teleinformatycznego Usługodawcy.
  • Bezprawnych, niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym treści naruszających dobra osobiste osób trzecich bądź naruszających ogólnie przyjęte normy społeczne i dobre obyczaje.
 • Usługodawca usuwa treści bezprawne zamieszczone przez Użytkownika w ramach Sklepu internetowego.
 • Usługodawca świadczy usługi zgodnie z niniejszym regulaminem.
 • Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z usług zgodnie z niniejszym regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 • Reklamacje należy składać w formie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Usługodawcy bądź w formie pisemnej na adres: RedFocus, ul. Sarmacka 19/lok E, 02-972 Warszawa
 • Reklamacja powinna zawierać opis problemu będącego podstawą reklamacji.
 • Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania przez Usługodawcę.

VII. ZMIANA REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 • Sklep Internetowy może zmienić niniejszy regulamin z ważnych przyczyn. Przez ważne przyczyny rozumie się okoliczności wynikające ze zmiany:
  • funkcjonalności sklepu internetowego,
  • obowiązujących przepisów prawa,
  • profilu działalności Usługodawcy,
  • świadczonych usług.
 • Zmiana regulaminu następuje poprzez wypowiedzenie jego dotychczasowych warunków za pomocą wiadomości e-mail skierowanej do zarejestrowanych Użytkowników na adres wskazany w trakcie rejestracji Konta klienta. Wraz z oświadczeniem o wypowiedzeniu Sklep Internetowy przesyła nową treść Regulaminu. Termin wypowiedzenia wynosi 14 dni.

VIII. POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 • Stosownie do treści art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., konsumenci mogą skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych umową sprzedaży lub świadczenia usług zawartą przy wykorzystaniu sieci Internet. Spór można oddać do rozstrzygnięcia za pomocą platformy internetowej dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr.